hao4k 发表于 2017-5-18 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]
" N" I( |" n% V6 D& z- r6 T* u. Y9 n

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]
* t9 L% |# L9 U0 O' {/ M

: N4 B2 J3 q# B" {9 g& G) O

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

: ^' I  C2 O) O3 w7 l9 [# t$ @8 a7 H) l( f. q) \

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

% U# c  V! `. S7 h3 t" ?1 S/ a: y7 p: b

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]
  y3 n  I, t* Y+ N+ p. Y6 ], b+ k

4 _5 P* J/ R7 E# g" j

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

$ ]% W! K/ }  p! ?$ M7 E2 _
8 i+ h6 I9 p  f* O  _% m

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

! a5 |' l) W( t# w# C0 a
. [7 }5 |) j( V6 Z+ A9 E# ~& wGeneral% s4 D2 u, ^9 t0 V! T$ A
Complete name : Sony.BRAVIA.OLED.HDR.4K.DEMO.mp44 X9 s; A( B& @
Format : MPEG-4; i4 N! Y+ j; K+ n1 g4 d7 g
Format profile : Base Media3 y+ A& H7 d* g  j- U/ B0 c
Codec ID : isom (isom)7 K. T4 K( T; K# [
File size : 724 MiB
' h, B8 a4 A4 \& g" EDuration : 1 min 23 s
$ ]9 N* F3 {$ @" WOverall bit rate mode : Variable) z4 }) [% L) N9 D; O* p
Overall bit rate : 73.1 Mbps- n9 u$ }+ G1 a5 y& i+ Y# }4 j
Encoded date : UTC 2016-10-24 05:40:14
" F" V; z" f" o& a' M: |- ^Tagged date : UTC 2016-10-24 05:40:149 r& s+ ]) q+ W& B
9 m; K0 W2 a; B- {
Video
' i) l4 A, \8 KID : 1
7 \' {+ W# o9 x2 F  BFormat : HEVC
% o. z5 F8 r  T* Y: Y: ~+ UFormat/Info : High Efficiency Video Coding
0 p4 C# y2 d' p4 N3 x. @Format profile : Main 10@L5.1@High! b1 t0 N+ O5 @8 a* m
Codec ID : hvc1: V9 X3 P- y# X5 A/ c
Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding
" N; C; ]4 H# u& o) YDuration : 1 min 23 s; X+ a; `  d1 I; r8 y$ M6 R
Bit rate : 72.9 Mbps
! R. L0 t4 w! a# MMaximum bit rate : 94.2 Mbps
% P; p+ \$ m! B! @: yWidth : 3840 pixels
# P, ^  x8 W. }6 Z2 uHeight : 2160 pixels
: t. Z! k7 b. r# s* Y; \9 @Display aspect ratio : 16:9
. b% g* Y) a- EFrame rate mode : Constant- [6 z3 f* x1 _* [$ ~
Frame rate : 59.940 (60000/1001) FPS+ o& n. I  E6 ]( z$ S
Color space : YUV
2 g8 ?( O3 [4 {4 cChroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)2 K; J/ c$ F. K1 t
Bit depth : 10 bits( }5 t" a3 O2 m, H
Bits/(Pixel*Frame) : 0.1474 z+ j! K% v: v% p- a
Stream size : 722 MiB (100%)
/ H7 U% i6 f  J( e# {% D  ZEncoded date : UTC 2016-10-24 06:37:11
: m# s+ m0 ^% x$ tTagged date : UTC 2016-10-24 05:40:23
+ K/ g8 \( D% c1 `6 K" C9 KColor range : Limited& k6 R& e3 }! B! s
Color primaries : BT.20204 @( ~% H8 A% e
Transfer characteristics : SMPTE ST 2084
7 m4 c- }: H6 G+ x0 @Matrix coefficients : BT.2020 non-constant' A3 |; i: W9 Q
Mastering display color primar : R: x=1.000000 y=1.000000, G: x=1.000000 y=1.000000, B: x=1.000000 y=1.000000, White point: x=1.000000 y=1.000000
% x7 l2 m( a$ X- a. ?Mastering display luminance : min: 0.1000 cd/m2, max: 0.5000 cd/m2
0 B1 x) _4 X  @6 R6 \' Y- g! a9 b5 ~' X% z$ t0 b9 P
Audio
7 G- K% }& t6 H+ H3 x8 O% ~ID : 2
5 I7 A7 ~9 N) v* a- {Format : AAC' q& k% M7 b+ p' o
Format/Info : Advanced Audio Codec
- o; s3 O  U& a: g; cFormat profile : LC: H8 p) y; w& d" C, J
Codec ID : 409 @* _1 {" ?! Q
Duration : 1 min 23 s
, t8 U( G7 W- |$ b$ w% cSource duration : 1 min 23 s
/ Q; s  e8 R$ T% bBit rate mode : Variable6 f0 v9 G2 |( E3 t
Bit rate : 192 kbps3 u% I3 p, \; N+ ?1 p5 {  R9 y
Maximum bit rate : 197 kbps
& S! V2 W1 G, k; s) OChannel(s) : 2 channels
6 p* h/ q( {" s7 A% _$ K8 w0 ]) M' W4 aChannel positions : Front: L R9 _# h% Z9 @( e; y( F
Sampling rate : 48.0 kHz; a# M+ m2 ^! ~; p
Frame rate : 46.875 FPS (1024 spf)' X( H7 d2 b/ @$ O* r6 J6 ]( c
Compression mode : Lossy
! M# S; D# O) s7 Y3 \8 O6 hStream size : 1.90 MiB (0%)
3 u5 z2 j2 w$ Z( q/ r# USource stream size : 1.90 MiB (0%)+ ~- Z9 A# \5 r9 _; M3 e
Language : English
3 ?9 |8 f' t0 E! r; f7 j! k' s* zEncoded date : UTC 2016-10-24 06:37:11( N2 N# x+ j. ]  T
Tagged date : UTC 2016-10-24 05:40:23
* M3 ]4 v3 o; n& C* I/ [Demo Ultra HD & HDR (HDR10)by Sony(for Sony OLED A1 Demo): k( ^8 H. y1 A. k1 h8 r
HDR ! So your TV has to be able to play this format !
( @5 a  W" y! u$ i在4K HDR电视上观看才能体验最佳效果!; F3 [; H6 n4 O
播放器 : Potplaye(2017版本)
# ^5 |2 d  f3 V% h! c2 B& }& F, G
索尼 Bravia OLED A1电视
1 g0 [* I$ S' c  e

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

5 W+ C( r6 N& o+ S索尼 Bravia OLED A1电视可以说是集多项黑科技于一体,由于采用了OLED屏幕,所以整体机身非常的纤薄,官方宣称电视的厚度仅为7.8mm,几乎和一部iphone不相上下了。另外该款电视的支架设计也是非常的有特色,在支架中集成了屏幕以外的硬件和接口,并且还配有一个低音炮。
3 e7 R8 h, I3 n+ T$ ?& C& P  f3 ]5 r; F* c, C! S, H
另外索尼 Bravia OLED A1电视的一大亮点则是集成了整个音响系统并保持其极薄的厚度,索尼称之为“银幕声场”Acoustic Surface的技术,运用OLED无背光结构让屏幕本身直接发出声音。8 b2 M/ z  W! I

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

! z0 c0 R0 u% w1 u索尼 Bravia OLED A1电视采用了4K HDR图像处理芯片X1进阶版,支持HDR动态逐像重塑技术、4K HDR 14bit平滑渐变、双影像数据库三大技术,另外该款电视采用了安卓7.0系统,扩展性能方面更加的出色,并且还内置Google Assistant智能助手和PlayStation Vue服务。" a9 {4 M3 ?* w8 Q5 O

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]

索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]
1 J7 ]- `7 V3 I2 k1 F+ B- \( {

+ n* a3 Y5 U7 z( ^2 F! _: J6 q6 j& n# f
索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160P/MP4/724MB]MP4百度云盘免费下载:

2 O; w( F! d8 [+ {3 _7 q8 d( A) R6 \" P' o9 ~
索尼 BRAVIA OLED A1 4K HDR 演示片 (高码率 HEVC 60fps 10bit)[2160PMP4724MB]MP4百.txt (301 Bytes, 下载次数: 3)
深秋的黎明 发表于 2017-5-18 22:16 | 显示全部楼层
么有分,谁能送我点 K币啊::>_<::
矜持的小女人。 发表于 2017-5-19 00:26 | 显示全部楼层
支持一下hao4k的发展!
w609 发表于 2017-5-19 00:38 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人发布4k资源!
huhuhu 发表于 2017-5-19 03:49 | 显示全部楼层
感谢楼主,求分享
久病不愈 发表于 2017-5-19 05:37 来自 移动版  | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,赞hao4k
指间flear 发表于 2017-5-19 07:17 来自 移动版  | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下。支持hao4k发展
懂事了 发表于 2017-5-19 10:14 | 显示全部楼层
回的人少,我来小顶一下。支持hao4k发展
SHANSHUI 发表于 2017-5-19 10:48 | 显示全部楼层
- e& {  M- a! S
支持一下hao4k的发展!
chen6150563 发表于 2017-5-19 11:30 来自 移动版  | 显示全部楼层
谢谢大家分享
1234568888 发表于 2017-5-19 13:22 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
wanglei241 发表于 2017-5-19 18:37 | 显示全部楼层
支持一下hao4k的发展!
月光下77 发表于 2017-5-19 18:59 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
DGZ66 发表于 2017-5-19 19:06 | 显示全部楼层
确实是难得4k好帖啊,顶先
2695833001 发表于 2017-5-19 19:07 | 显示全部楼层
6666666666666666666
abba620 发表于 2017-5-19 19:52 | 显示全部楼层
支持hao4k,支持楼主大人发布4k资源!
不够试问ugezi 发表于 2017-5-19 20:17 | 显示全部楼层
bugoushiwoejwe w123213
ly631962 发表于 2017-5-19 21:26 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 联系我们