LadyGaga 发表于 2017-1-11 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[韩国UMAX.UHD]克拉拉的美丽色彩瑜伽(HEVC 60fps 10bit)[2160P/TS/3.18GB]% W3 @: T4 U3 j6 C: D/ a" Q
180006jpg0h38ijhgjyrpp.jpg 5 G0 `- D$ I; A, r6 V# d' n
General& r( d1 L- V7 w2 I* X4 i. H4 f
ID : 1 (0x1)# X. W$ o0 U/ ^# k- Y; f7 I7 ?4 G: p
Complete name : 클라라의 뷰티풀 컬러요가 E1 2160p UHDTV HEVC-BtttS.ts
) b' F' g0 M, }3 y; }$ DFormat : MPEG-TS) x5 l0 @6 `" C; K" E/ J% l* C
File size : 3.18 GiB
# W) ^% s7 V- }$ e' [Duration : 13 min 39 s
4 `7 C  ^- F: u; sOverall bit rate mode : Variable& W: f; K, X  ^( N
Overall bit rate : 33.4 Mbps
  f( S" I0 m% e6 D
9 a+ H0 k% [1 h( D  Q1 uVideo
2 P7 [* R9 Z; p: fID : 256 (0x100)
2 O! _* [' ?3 h4 H( LMenu ID : 1 (0x1)
8 n3 _6 B6 C2 ?: {( h4 pFormat : HEVC
( m# u7 w9 d2 [9 c" VFormat/Info : High Efficiency Video Coding# W7 L5 B* t* W4 B5 O3 p% q+ R
Format profile : Main 10@L5.1@Main
8 C2 U: l9 a7 K0 nCodec ID : 36
- y& i" u6 W2 i+ SDuration : 13 min 39 s# Z5 r0 M8 @5 ?! L* _  I
Bit rate : 31.3 Mbps
' J, C7 H0 m; {Width : 3840 pixels( h* W+ A1 A1 R. z- D
Height : 2160 pixels6 ^2 O/ r+ v* F0 }2 N9 ~: X! n
Display aspect ratio : 16:9- Z7 c. K1 }; M( k3 w, {; b# h: f
Frame rate : 60.000 FPS* D3 ^( D5 ~/ b, t" X  ~
Color space : YUV
" F3 A  E( [; m3 T+ QChroma subsampling : 4:2:0, h1 e. |+ d* y& y8 u! U) w
Bit depth : 10 bits
& g" h% R* w2 Z' O( y: PBits/(Pixel*Frame) : 0.0634 \  ~% k" H' X7 K* s0 |" e7 B1 A: V# p
Stream size : 2.99 GiB (94%)
. N: \, T. {8 ^6 t( L- g0 z5 n: A8 CWriting library : ATEME Titan KFE 3.6.2 (4.6.1.9)( ~- q/ n" b2 j9 f
  z& }+ x6 R5 L7 R" z1 h9 {
Audio2 O0 G, w, I8 E! n& \+ S. Z
ID : 257 (0x101)# h( g2 m! K1 ^2 m, {3 ~
Menu ID : 1 (0x1)
# r; D7 |% m, _8 TFormat : AC-3
' W: k  }' t0 s4 g; b- f. ~Format/Info : Audio Coding 3
4 F) w$ b$ f5 _Mode extension : CM (complete main)
' X2 m$ G; m( d$ X, E& X4 qFormat settings, Endianness : Big) M; o. K8 |" q+ ]( Q2 Y- m
Codec ID : 129. e5 \. ]& q6 B1 k
Duration : 13 min 39 s
5 i. O. l7 t2 B, j/ [% NBit rate mode : Constant
, A' k8 ~* [6 S3 [/ _; l) P, RBit rate : 384 kbps
! U! C7 j* _2 }1 S$ `Channel(s) : 2 channels( D, R2 l4 ^5 |
Channel positions : Front: L R
" f3 ]/ @, g5 Y& ]1 \& i1 B! ~3 cSampling rate : 48.0 kHz7 s& `3 O9 }5 r" T
Frame rate : 31.250 FPS (1536 spf); h5 @% P- z) V+ {( V  ^
Bit depth : 16 bits
/ \, H3 N6 w" C+ TCompression mode : Lossy
( N7 M! z+ m6 [5 _: e6 vDelay relative to video : 5 ms% [5 B2 t/ `  W5 \. c& z# I3 Y5 s
Stream size : 37.5 MiB (1%)) R8 |, W1 N) {8 u# h
Language : Korean
7 s. L# U, @& J! l
% `- l5 e5 @6 _$ g4 }: ?  SMenu
& y9 U- I2 x4 P4 I$ F7 s. [" UID : 4096 (0x1000)' `+ H' [) X; z1 c) q
Menu ID : 1 (0x1)
8 i0 h5 q( D  p0 s/ y4 A5 dDuration : 13 min 39 s
7 J5 U2 c8 k/ E1 ]7 Y7 PList : 256 (0x100) (HEVC) / 257 (0x101) (AC-3, Korean)
) q1 i, R+ T( R! `& W# jLanguage : / Korean
" z# |7 j8 t) ~3 FService name : Shyguy
3 k* m! o( P  z: G. `6 aService provider : Born 2 Seed
- t- N, p7 ~# O, fService type : digital television
" z0 N/ H/ E2 w5 s- M  B) F 180007sttxdtigx9tzotot.jpg 3 |3 d# s0 P  ]1 F

  n) F; b. B& M6 N 180008tofn29prfpjnprj9.jpg
+ J4 D  a5 V; K- e2 U0 L4 a1 x' C/ `, R
180009jk3nwe1nner3xkpe.jpg % h" }+ X9 n2 F6 t
& B& f" `/ E& ?4 `
180010hscyi03iyw30sfwv.jpg
0 D* ?- C) N6 ~/ N
- z2 Q9 c$ @7 f% x 180011p97mrtlbdtbtsft7.jpg : V& O' j% b# F" I' b# D, o6 E
5 f' H3 Z7 N, g) M
180013fxeittlczp47s7yx.jpg
! C; D  L& v2 p! g7 J9 W1 j
) t' u( ]; Z: ~2 w# f( e- Z 180014i2voggwo3ivbmn37.jpg 9 d# s3 j" ]$ {" ]/ c! A
' _; @5 R0 U8 N. ^
180015e9s9es0skx9egusk.jpg 0 n5 }+ l, h8 z: d+ W" R

" w" @2 b. S9 M  G9 | 180016p1tgvqfeft9xxwwt.jpg ' e0 s+ Z" p, z* p

* a4 {" t0 v1 U. [ 180018t30grxw0gga4zj0f.jpg
4 H# C" j: Q! w0 T' a, R. u/ }+ v- r$ k3 D2 ?* ?
180020fxb02il3wux9wk3i.jpg / V) U( b5 B/ [# H# F. O
, G1 t8 P+ S" X6 M
180021ehi17pq48oh4q45w.jpg
+ A7 q5 Q- X. A" f) _* c
/ |4 o% `' B' V" }5 M 180021fkyw782g8t2yj8k1.jpg
9 i4 L0 h9 ]1 }6 c: ]/ e( b
+ P. Q6 v' t& m* @: E 180022mvds4nbar3rs3f45.jpg 3 S( g' s- a; x3 a/ P
, O6 A- k" i* j: p! w# g; ~
180023zna5nafnxrkmtcql.jpg
' Z5 d+ x0 h/ @( w9 Q
  F8 |( Q* ~5 @' U5 v9 j& j( _- F* b 180024trw5xfsyxr76qbz6.jpg
- `. @' b$ G; }, T; P
% y/ |' `( u; L/ |5 s4 V8 j" U/ W 212908uu3wouayzyopp7om.jpg 5 m( s0 }/ A& I* ?

; ?- g* o) ^2 @) |* D1 N建议使用极速迅雷来高速下载!最高峰值11MB
6 x# k5 R/ z; }; W+ D播放器: Potplaye/MPC-HC
; f# D8 V  y  A5 s5 C1 L7 g1 i) K* A1 \# p5 G$ \' P: r4 d
( ]  I  E+ V; C3 O' \) C
[韩国UMAX.UHD]克拉拉的美丽色彩瑜伽(HEVC 60fps 10bit)[2160P/TS/3.18GB]BT种子下载 :
  J% m6 t+ g; q- ]0 |: e4 D5 @2 S& e$ s! n  M  N) a: Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 M8 J9 Z7 ?- D4 \2 Q" Y3 a' l, w
' V9 X+ M" J) |# q" d/ {1 B% n

( @$ O, H8 B5 H2 ?" y
 楼主| LadyGaga 发表于 2017-1-11 21:08 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
Caster 发表于 2017-1-13 12:12 | 显示全部楼层
一般=这个质量4k视频一般般,还可以哦。
tongxiuming 发表于 2017-1-13 15:17 | 显示全部楼层
克拉拉的美丽色彩瑜伽
席小闲 发表于 2017-1-13 23:37 | 显示全部楼层
感谢分享,测试一次
cgh1517 发表于 2017-1-13 23:50 | 显示全部楼层
确实是难得4k好帖啊,顶先
zf135 发表于 2017-1-14 15:02 | 显示全部楼层
nomar7152 发表于 2017-1-15 11:16 | 显示全部楼层
感謝分享,克拉拉超美
SHUDAOMENGGE 发表于 2017-1-15 12:43 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
agq 发表于 2017-1-15 13:32 | 显示全部楼层
jdgauefskfjb
zmzm2012 发表于 2017-1-15 20:46 | 显示全部楼层
喜欢美女,谢谢楼主
涉世深交 发表于 2017-1-16 14:09 | 显示全部楼层
支持一下hao4k的发展!
leolu8888 发表于 2017-1-16 15:14 | 显示全部楼层
thanks for your kindly sharing
4454858 发表于 2017-1-16 15:51 | 显示全部楼层
人徐 手自一体 压到
Pursuit 发表于 2017-1-17 05:54 | 显示全部楼层
感谢=啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
1952395691 发表于 2017-1-17 17:02 来自 移动版  | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好
把你藏心里 发表于 2017-1-18 06:19 | 显示全部楼层
感谢=啥也不说了,感谢楼主在hao4k分享4k视频内容哇!
海上明月共潮生 发表于 2017-1-18 09:29 | 显示全部楼层
找了很久这个4k视频了,我要4k测试视频~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 联系我们